Bobby Rahal Toyota
6711 Carlisle Pike
Mechanicsburg, PA 17050
(717) 691-0500
Bobby Rahal Toyota Logo